abrdn ออกกองทุนใหม่ด้านนวัตกรรมแห่งอนาคต 28 ก.พ.-11 มี.ค.นี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) เสนอขายกองทุน “abrdn Global Innovation Equity Fund” (ABINNO) เน้นลงทุนในกลุ่มนวัตกรรมแห่งอนาคต โดยจะเสนอขายครั้งแรก ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-11 มีนาคม 2565

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายโรเบิร์ต เพนาโลซา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร abrdn Thailand กล่าวว่า นักลงทุนที่มองหาโอกาสและการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว ควรเล็งเห็นความสำคัญของการลงทุนในกลุ่มนวัตกรรมที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น โดยกลยุทธ์การลงทุนที่สำคัญของ ABINNO ไม่ได้จำกัดการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังกระจายการลงทุนไปยังกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้นวัตกรรม

เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ สินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงการบริการ โดยนักลงทุนสามารถเป็นเจ้าของบริษัทนวัตกรรมชั้นนำทั่วโลกที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ทั้งในด้านการดำเนินชีวิต การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การออมและการใช้จ่าย การทำงาน ตลอดจนประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นและยั่งยืน

โดยกองทุน ABINNO จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก Aberdeen Standard SICAV I-Global Innovation Equity Fund ซึ่งลงทุนในหุ้นของธุรกิจนวัตกรรมขนาดต่าง ๆ ทั่วโลก ที่สามารถสร้างโอกาสและเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตลอดจนมุ่งสร้างความยั่งยืนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า โดยกองทุนหลักลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ กลางและเล็กที่มีศักยภาพและโดดเด่น ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้ด้วยกลยุทธ์ที่แตกต่างจากกองทุนนวัตกรรมอื่น ๆ

อเบอร์ดีนให้น้ำหนักและความสำคัญกับบริษัทนวัตกรรมทั่วโลก ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่กลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ยังกระจายการลงทุนไปยังบริษัทที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตที่สามารถสร้างโอกาสการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและมีความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงบริษัทที่เป็นผู้นำตลาดและมีศักยภาพในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

รวมไปถึงการให้ความสำคัญในเรื่องของ ESG ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่อนาคตที่ดีกว่า กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนประมาณ 60% ของมูลค่าการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ (Mega/Large-cap) และ 40% ของมูลค่าการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก (Mid/Small-cap) ที่มีแนวโน้มการเติบโตและสามารถสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในอนาคตได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ทั้งนี้ การบริหารจัดการพอร์ตแบบเชิงรุกเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งพอร์ตลงทุนของอเบอร์ดีนนั้นมีการคัดสรรหุ้นและลงทุนใน 30-50 บริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในสหรัฐอเมริกาเพียงแค่ 39% และลงทุนในกลุ่มประเทศอื่น ๆ ที่มีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวได้ในอนาคต

นอกจากนี้ อเบอร์ดีนยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมากกว่า 130 ท่านในทั้งหมด 14 ประเทศที่จะสามารถนำความรู้ความเชี่ยวชาญมาใช้ในการบริหารพอร์ตลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บลจ.อเบอร์ดีน จะเสนอขาย “abrdn Global Innovation Equity Fund” ชนิดสะสมมูลค่า: ABINNO-A และ ชนิดเพื่อการออม: ABINNO-SSF โดยผู้ที่ลงทุนระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-11 มีนาคม 2565

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance